skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa Nhan đề tạp chí: Journal of colloid and interface science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterisation of novel organopalygorskites for removal of p-nitrophenol from aqueous solution: Isothermal studies

Sarkar, Binoy ; Xi, Yunfei ; Megharaj, Mallavarapu ; Krishnamurti, Gummuluru S.R ; Naidu, Ravi

Journal of Colloid And Interface Science, 2010, Vol.350(1), pp.295-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797 ; E-ISSN: 1095-7103 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2010.06.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xi, Yunfei
  2. Megharaj, Mallavarapu
  3. Megharaj, M
  4. Sarkar, B
  5. Krishnamurti, Gsr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...