skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cig30, a mouse member of a novel membrane protein gene family, is involved in the recruitment of brown adipose tissue

Tvrdik , P. ; Asadi , A. ; Kozak , L.P. ; Nedergaard , J. ; Cannon , B. ; Jacobsson , A.

The Journal of biological chemistry, 1997, Vol.(50), pp.31738-31746 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tvrdik , P.
  2. Kozak , L.P.
  3. Cannon , B.
  4. Jacobsson , A.
  5. Nedergaard , J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...