skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Visual Languages & Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating a graphical notation for modelling software development methodologies

Sousa, Kenia ; Vanderdonckt, Jean ; Henderson-Sellers, Brian ; Gonzalez-Perez, Cesar

Journal of Visual Languages and Computing, August 2012, Vol.23(4), pp.195-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-926X ; DOI: 10.1016/j.jvlc.2012.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating systems from multiple sketched models

Schmieder, Paul ; Plimmer, Beryl ; Vanderdonckt, Jean

Journal of Visual Languages and Computing, 2010, Vol.21(2), pp.98-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-926X ; DOI: 10.1016/j.jvlc.2009.12.003

Toàn văn sẵn có

3
Generating systems from multiple sketched models
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating systems from multiple sketched models

Schmieder, Paul ; Plimmer, Beryl ; Vanderdonckt, Jean

Journal of Visual Languages & Computing, 4/2010, Vol.21(2), pp.98-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045926X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvlc.2009.12.003

Toàn văn sẵn có

4
Evaluating a graphical notation for modelling software development methodologies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating a graphical notation for modelling software development methodologies

Sousa, Kenia ; Vanderdonckt, Jean ; Henderson-Sellers, Brian ; Gonzalez-Perez, Cesar

Journal of Visual Languages & Computing, 8/2012, Vol.23(4), pp.195-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045926X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvlc.2012.04.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Plimmer, Beryl
  3. Schmieder, Paul
  4. Vanderdonckt, J
  5. Sousa, Kenia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...