skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacokinetics of intravenous and intramuscular tramadol in llamas

Cox, S ; Martin-Jimenez, T ; Van Amstel, S ; Doherty, T

Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, June 2011, Vol.34(3), pp.259-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1365-2885 ; PMID: 21492191 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1365-2885.2010.01219.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacokinetics of firocoxib and its interaction with enrofloxacin in horses.(Report)

Cox, S. ; Dudenbostel, L. ; Sommardahl, C. ; Yarbrough, J. ; Saleh, M. ; Doherty, T.

Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Dec, 2012, Vol.35, p.615(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-7783

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacokinetics of firocoxib and its interaction with enrofloxacin in horses.(Report)

Cox, S. ; Dudenbostel, L. ; Sommardahl, C. ; Yarbrough, J. ; Saleh, M. ; Doherty, T.

Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Dec, 2012, Vol.35, p.615(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-7783

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacokinetics of lidocaine after intravenous administration to cows

Cox, S. ; Wilson, J. ; Doherty, T.

Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, June 2012, Vol.35(3), pp.305-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-7783 ; E-ISSN: 1365-2885 ; DOI: 10.1111/j.1365-2885.2011.01328.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacokinetics of intravenous and subcutaneous cefovecin in alpacas

Cox, S. ; Sommardahl, C. ; Seddighi, R. ; Videla, R. ; Hayes, J. ; Pistole, N. ; Hamill, M. ; Doherty, T.

Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, August 2015, Vol.38(4), pp.344-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-7783 ; E-ISSN: 1365-2885 ; DOI: 10.1111/jvp.12181

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacokinetics of firocoxib and its interaction with enrofloxacin in horses

Cox, S. ; Dudenbostel, L. ; Sommardahl, C. ; Yarbrough, J. ; Saleh, M. ; Doherty, T.

Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, December 2012, Vol.35(6), pp.615-617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-7783 ; E-ISSN: 1365-2885 ; DOI: 10.1111/j.1365-2885.2011.01362.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacokinetics of intravenous and subcutaneous cefovecin in alpacas.(Report)

Cox, S. ; Sommardahl, C. ; Seddighi, R. ; Videla, R. ; Hayes, J. ; Pistole, N. ; Hamill, M. ; Doherty, T.

Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 2015, Vol.38(4), p.344(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-7783

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of acepromazine and butorphanol on isoflurane minimum alveolar concentration in goats

Doherty, T. J. ; Rohrbach, B. W. ; Geiser, D. R.

Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, February 2002, Vol.25(1), pp.65-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-7783 ; E-ISSN: 1365-2885 ; DOI: 10.1046/j.1365-2885.2002.00371.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of tiletamine and zolazepam on isoflurane minimum alveolar concentration in goats

Doherty, T. J. ; Rohrbach, B. W. ; Ross, L. ; Schultz, H.

Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, June 2002, Vol.25(3), pp.233-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-7783 ; E-ISSN: 1365-2885 ; DOI: 10.1046/j.1365-2885.2002.00401.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of epidural xylazine on halothane minimum alveolar concentration in ponies

Doherty, T. J. ; Geiser, D. R. ; Rohrbach, B. W.

Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, June 1997, Vol.20(3), pp.246-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-7783 ; E-ISSN: 1365-2885 ; DOI: 10.1111/j.1365-2885.1997.tb00104.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of halothane minimum alveolar concentration and minimum effective concentration in ponies

Doherty, T. J. ; Geiser, D. R. ; Frazier, D. L.

Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, October 1997, Vol.20(5), pp.408-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-7783 ; E-ISSN: 1365-2885 ; DOI: 10.1046/j.1365-2885.1997.00086.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iontophoresis of dexamethasone‐phosphate into the equine tibiotarsal joint

Blackford, J. ; Doherty, T. J. ; Ferslew, K. E. ; Panus, P. C.

Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 04 August 2000, Vol.23(4), pp.229-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-7783 ; E-ISSN: 1365-2885 ; DOI: 10.1046/j.1365-2885.2000.t01-2-00279.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of a 5-hydroxytryptamine antagonist (R51703) on halothane. MAC in the dog

Doherty, T J ; Mcdonell, W N ; Dyson, D H ; Black, W D ; Valliant, A E

Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, April 1995, Vol.18(2), pp.153-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-7783 ; PMID: 7629931 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of a 5‐hydroxytryptamine antagonist (R51703) on halothane MAC in the dog

Doherty, T. J. ; Mcdonell, W. N. ; Dyson, D. H. ; Black, W. D. ; Valliant, A. E.

Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, April 1995, Vol.18(2), pp.153-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-7783 ; E-ISSN: 1365-2885 ; DOI: 10.1111/j.1365-2885.1995.tb00570.x

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (2)
 2. 1997đến1999  (2)
 3. 2000đến2001  (1)
 4. 2002đến2011  (3)
 5. Sau 2011  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cox, S
 2. Doherty, T
 3. Doherty, T.J.
 4. Doherty, T. J.
 5. Doherty, Tj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...