skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Systems &Amp; Software xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Past and future of software architectures for context-aware systems: A systematic mapping study

Roda, Cristina ; Navarro, Elena ; Zdun, Uwe ; López-Jaquero, Víctor ; Simhandl, Georg

The Journal of Systems & Software, December 2018, Vol.146, pp.310-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; DOI: 10.1016/j.jss.2018.09.074

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. LóPez-Jaquero, VíCtor
  2. Simhandl, Georg
  3. Navarro, Elena
  4. Roda, Cristina
  5. Zdun, Uwe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...