skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Systems & Software xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust estimations of fault content with capture–recapture and detection profile estimators

Thelin, Thomas ; Runeson, Per

The Journal of Systems & Software, 01 June 2000, Vol.52(2-3), pp.139-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/S0164-1212(99)00140-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the reliability of mapping studies in software engineering

Wohlin, Claes ; Runeson, Per ; Da Mota Silveira Neto, Paulo Anselmo ; Engström, Emelie ; Do Carmo Machado, Ivan ; de Almeida, Eduardo Santana

The Journal of Systems & Software, October 2013, Vol.86(10), pp.2594-2610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/j.jss.2013.04.076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capture–recapture in software inspections after 10 years research––theory, evaluation and application

Petersson, Håkan ; Thelin, Thomas ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes

The Journal of Systems & Software, 2004, Vol.72(2), pp.249-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/S0164-1212(03)00090-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards integration of use case modelling and usage-based testing

Regnell, Björn ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes

The Journal of Systems & Software, 2000, Vol.50(2), pp.117-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/S0164-1212(99)00084-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying sampling to improve software inspections

Thelin, Thomas ; Petersson, Håkan ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes

The Journal of Systems & Software, 2004, Vol.73(2), pp.257-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/S0164-1212(03)00249-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Runeson, P.
  2. Runeson, Per
  3. Wohlin, Claes
  4. Wohlin, C.
  5. Thelin, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...