skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cotton, J xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Structural Geology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental insights on the geometry and kinematics of fold-and-thrust belts above weak, viscous evaporitic décollement; a discussion

Koyi, Hemin A. ; Cotton, James

Journal of Structural Geology, 2004, Vol.26(11), pp.2139-2141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-8141 ; DOI: 10.1016/j.jsg.2004.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ScienceDirect Journals (Elsevier)  (1)
  2. Elsevier (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Koyi, Ha
  2. Vendeville, Bruno
  3. Koyi, H.A.
  4. Cotton, James
  5. Uppsala University, Department of Earth Sciences

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...