skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Strategic Security xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resetting U.S.-Turkish Relations: Charting a New Way Forward

Stein, Aaron

Journal of Strategic Security, 2011, Vol.4(1), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19440464 ; E-ISSN: 19440472 ; DOI: 10.5038/1944-0472.4.1.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War without Violence: Leveraging the Arab Spring to Win the War on Terrorism

Proctor, Pat

Journal of Strategic Security, 2012, Vol.5(2), pp.47-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19440464 ; E-ISSN: 19440472 ; DOI: 10.5038/1944-0472.5.2.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iranian Democratization Part II: The Green Movement - Revolution or Civil Rights Movement?

Sundquist, Victor

Journal of Strategic Security, 2013, Vol.6(1), pp.35-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19440464 ; E-ISSN: 19440472 ; DOI: 10.5038/1944-0472.6.1.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews - Obama's Wars. By Bob Woodward

Richard J. Kilroy, Jr

Journal of Strategic Security, 01 January 2011, Vol.4(2), pp.121-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1944-0464 ; E-ISSN: 1944-0472

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict and Cooperation in Cyberspace: The Challenge to National Security. Edited by Panayotis A. Yannakogeoros and Adam B. Lowther. Boca Raton, FL: Taylor and Francis Group, 2014.

Roberts, Mark

Journal of Strategic Security, Vol.7(1), pp.83-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19440464 ; E-ISSN: 19440472 ; DOI: 10.5038/1944-0472.7.1.7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Strategic Implications of China's Rare Earths Policy

Bilsborough, Shane

Journal of Strategic Security, Fall 2012, Vol.5(3), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19440464 ; E-ISSN: 19440472 ; DOI: 10.5038/1944-0472.5.3.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fighting Piracy: Experiences in Southeast Asia and off the Horn of Africa

Farley, Robert ; Gortzak, Yoav

Journal of Strategic Security, Feb 2009, Vol.2(1), pp.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19440464 ; E-ISSN: 19440472 ; DOI: 10.5038/1944-0472.2.1.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security Inequalities in North America: Reassessing Regional Security Complex Theory

Kilroy, Richard ; Hataley, Todd

Journal of Strategic Security, 2017, Vol.10(4), pp.1-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19440464 ; E-ISSN: 19440472 ; DOI: 10.5038/1944-0472.10.4.1613

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sundquist, Victor
  2. Gortzak, Yoav
  3. Aaron Stein
  4. Kilroy, Richard
  5. Dr. Robert M. Farley, Ph.D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...