skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 720  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Southern African Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Regenerative Nationalism in South Africa

Beresford, Alexander

Journal of Southern African Studies, 01 December 2012, Vol.38(4), p.863-884 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057070.2012.744872

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Self-government in Rhodesian Detention: Gonakudzingwa, 1964–1974

Alexander, Jocelyn

Journal of Southern African Studies, 01 September 2011, Vol.37(3), p.551-569 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057070.2011.602895

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Nationalism, Municipal Beer Outlets and Shebeens in Salisbury, Rhodesia, 1960s–1980

Chimhete, Nathaniel

Journal of Southern African Studies, 03 September 2018, Vol.44(5), p.815-831 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057070.2018.1500749

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christian Ecumenism, Swazi Nationalism, and a Unified Church for a United Nation, 1920s–1970s

Cabrita, Joel

Journal of Southern African Studies, 04 March 2018, Vol.44(2), p.283-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057070.2018.1415067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Decline of African Nationalism and the State of South Africa

Chipkin, Ivor

Journal of Southern African Studies, 03 March 2016, Vol.42(2), p.215-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057070.2016.1143208

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism's Exile: Godfrey Nangonya and SWAPO's Sacrifice in Southern Angola

Hayes, Patricia

Journal of Southern African Studies, 02 November 2014, Vol.40(6), p.1305-1324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057070.2014.970038

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Exile in an Age of Solidarity: Frelimo–ZANU Relations in Mozambique (1975–1980)

Victoria Luis Munguambe, Clinarete

Journal of Southern African Studies, 02 January 2017, Vol.43(1), p.161-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057070.2017.1273537

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isaiah Shembe's Theological Nationalism, 1920s–1935

Cabrita, Joel

Journal of Southern African Studies, 01 September 2009, Vol.35(3), p.609-625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057070903101847

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the Farm Novel in South Africa, 1883–2004

Devarenne, Nicole

Journal of Southern African Studies, 01 September 2009, Vol.35(3), p.627-642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057070903101854

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, feminism and autonomy: The ANC in exile and the question of women

Hassim, Shireen

Journal of Southern African Studies, 01 September 2004, Vol.30(3), p.433-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/0305707042000254056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Domesticity of Afrikaner Nationalism: Volksmoeders and the ACVV, 1904-1929

Du Toit, Marijke

Journal of Southern African Studies, 01 March 2003, Vol.29(1), p.155-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/0305707032000060485

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Sense of Cultural Nationalism and the Politics of Commemoration under the Third Chimurenga in Zimbabwe*

Ndlovu-Gatsheni, Sabelo J. ; Willems, Wendy

Journal of Southern African Studies, 01 December 2009, Vol.35(4), p.945-965 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057070903314226

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and labour in Salisbury 1953–1965

Raftopoulos, Brian

Journal of Southern African Studies, 01 March 1995, Vol.21(1), p.79-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057079508708434

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ambiguities of Nationalism: Flax Musopole and the Northern Factor in Malawian Politics, c. 1956-1966

Mccracken, John

Journal of Southern African Studies, 01 March 2002, Vol.28(1), p.67-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057070120116980

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pedagogy of Revolution: Youth, Generational Conflict, and Education in the Development of Mozambican Nationalism and the State, 1962–1970

Panzer, Michael G.

Journal of Southern African Studies, 01 December 2009, Vol.35(4), p.803-820 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057070903313178

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Entrepreneurs, Proto-Nationalism and Women's Testimony Writings: From the South African War to 1940

Stanley, Liz ; Dampier, Helen

Journal of Southern African Studies, 01 September 2007, Vol.33(3), p.501-519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057070701475278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: ethnicity, identity and nationalism in Southern Africa

Wilmsen, Edwinn. ; Dubow, Saul ; Sharp, John

Journal of Southern African Studies, 01 September 1994, Vol.20(3), p.347-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057079408708406

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bread and Honour: White Working Class Women and Afrikaner Nationalism in the 1930s

Vincent, Louise

Journal of Southern African Studies, 01 March 2000, Vol.26(1), p.61-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/030570700108388

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Western Cape farmers and the beginnings of Afrikaner nationalism, 1870–1915

Giliomee, Hermann

Journal of Southern African Studies, 01 October 1987, Vol.14(1), p.38-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057078708708159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘The people get fenced’: gender, rehabilitation and African nationalism in the Ciskei and border region, 1945–1955

Mager, Anne

Journal of Southern African Studies, 01 December 1992, Vol.18(4), p.761-782 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057079208708337

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 720  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (522)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (46)
 2. 1983đến1991  (68)
 3. 1992đến2000  (164)
 4. 2001đến2010  (232)
 5. Sau 2010  (210)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (614)
 2. Bình xét khoa học  (106)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ranger, Terence
 2. Mccracken, John
 3. Jeater, Diana
 4. Kaarsholm, Preben
 5. Simon, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...