skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Solid State Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal syntheses, crystal structures, and properties of new mercury(II)-thioantimonates(III) and a mixed-valent thioantimonate(III,V)

Tang, Weiwei ; Tang, Chunying ; Wang, Fang ; Chen, Ruihong ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Solid State Chemistry, March, 2013, Vol.199, p.287(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complexation of Sn.sub.2Se.sub.6 with lanthanide(III) centers influenced by ethylene polyamines: Solvothermal syntheses, crystal structures, and optical properties of lanthanide selenidostannates

Tang, Chunying ; Wang, Fang ; Chen, Ruihong ; Jiang, Wenqing ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Solid State Chemistry, August, 2013, Vol.204, p.70(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of lanthanide contraction on the mixed polyamine systems Ln/Sb/Se/(en+dien) and Ln/Sb/Se/(en+trien): Syntheses and characterizations of lanthanide complexes with a tetraelenidoantimonate ligand

Zhao, Jing ; Liang, Jingjing ; Pan, Yingli ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Solid State Chemistry, 2011, Vol.184(6), pp.1451-1458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; DOI: 10.1016/j.jssc.2011.03.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal syntheses, crystal structures, and properties of lanthanide(III) thioarsenates [Ln(dien).sub.2([mu]-1[kappa],2[kappa].sup.2-AsS.sub.4)].sub.n (Ln==Sm, Eu, Gd) and [Ln(dien).sub.2(1[kappa].sup.2-AsS.sub.4)] (Ln==Tb, Dy, Ho)

Wang, Fang ; Tang, Chunying ; Chen, Ruihong ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Solid State Chemistry, Oct, 2013, Vol.206, p.170(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing and tuning properties of a three-dimensional porous quaternary chalcogenide built on a bimetallic tetrahedral cluster [M{sub 4}Sn{sub 3}S{sub 13}]{sup 5-} (M=Zn/Sn)

Wu Min ; Emge, Thomas J ; Huang Xiaoying ; Li Jing ; Zhang Yong

Journal of Solid State Chemistry, 15 March 2008, Vol.181(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; E-ISSN: 1095-726X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal syntheses, and characterization of [ Ln(en) 4(SbSe 4)] ( Ln=Ce, Pr) and [ Ln(en) 4]SbSe 4·0.5en ( Ln=Eu, Gd, Er, Tm, Yb): The effect of lanthanide contraction on the crystal structures of lanthanide selenidoantimonates(V)

Jia, Dingxian ; Zhu, Aimei ; Jin, Qinyan ; Zhang, Yong ; Jiang, Wenqing

Journal of Solid State Chemistry, 2008, Vol.181(9), pp.2370-2377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; DOI: 10.1016/j.jssc.2008.05.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal syntheses, crystal structures, and properties of new mercury(II)–thioantimonates(III) and a mixed-valent thioantimonate(III,V)

Tang, Weiwei ; Tang, Chunying ; Wang, Fang ; Chen, Ruihong ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Solid State Chemistry [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; DOI: 10.1016/j.jssc.2012.12.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complexation of Sn2Se6 with lanthanide(III) centers influenced by ethylene polyamines: Solvothermal syntheses, crystal structures, and optical properties of lanthanide selenidostannates

Tang, Chunying ; Wang, Fang ; Chen, Ruihong ; Jiang, Wenqing ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Solid State Chemistry, August 2013, Vol.204, pp.70-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; DOI: 10.1016/j.jssc.2013.05.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New μ-SnTe4 and μ-Sn2Te6 ligands to transition metal: Solvothermal syntheses and characterizations of zinc tellurostannates containing polyamine ligands

Lu, Jialin ; Wang, Fang ; Shen, Yali ; Tang, Chunying ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Solid State Chemistry, August 2014, Vol.216, pp.65-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; DOI: 10.1016/j.jssc.2014.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal crystal growth of CuSb Q 2 ( Q=S, Se) and the correlation between macroscopic morphology and microscopic structure

Zhou, Jian ; Bian, Guo-Qing ; Zhu, Qin-Yu ; Zhang, Yong ; Li, Chun-Ying ; Dai, Jie

Journal of Solid State Chemistry, 2009, Vol.182(2), pp.259-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; DOI: 10.1016/j.jssc.2008.10.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Jia, Dingxian
  3. Zhang, Y.
  4. Wang, Fang
  5. Tang, Chunying

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...