skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Retailing and Consumer Services xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer trust toward retail websites: Comparison between pure click and click-and-brick retailers

Toufaily, Elissar ; Souiden, Nizar ; Ladhari, Riadh

Journal of Retailing and Consumer Services, November 2013, Vol.20(6), pp.538-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-6989 ; E-ISSN: 1873-1384 ; DOI: 10.1016/j.jretconser.2013.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should new online stores invest in social presence elements? The effect of social presence on initial trust formation

Ogonowski, Andrzej ; Montandon, Andrew ; Botha, Elsamari ; Reyneke, Mignon

Journal of Retailing and Consumer Services, July 2014, Vol.21(4), pp.482-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-6989 ; E-ISSN: 1873-1384 ; DOI: 10.1016/j.jretconser.2014.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of telepresence, social presence and involvement on consumer brand engagement: An empirical study of non-profit organizations

Algharabat, Raed ; Rana, Nripendra P ; Dwivedi, Yogesh K ; Alalwan, Ali Abdallah ; Qasem, Zainah

Journal of Retailing and Consumer Services, January 2018, Vol.40, pp.139-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-6989 ; E-ISSN: 1873-1384 ; DOI: 10.1016/j.jretconser.2017.09.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of perceived similarity to other customers on shopping mall satisfaction

Kwon, Hyorkjin ; Ha, Sejin ; Im, Hyunjoo

Journal of Retailing and Consumer Services, January 2016, Vol.28, pp.304-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-6989 ; E-ISSN: 1873-1384 ; DOI: 10.1016/j.jretconser.2015.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ha, Sejin
  2. Ogonowski, Andrzej
  3. Ladhari, Riadh
  4. Algharabat, R
  5. Souiden, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...