skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Rehabilitation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a Assistive Human-Computer device Based On Electro-Oculogram for Disabled People

Sima Soltani ; Amin Mahnam

Journal of Rehabilitation, 01 January 2014, Vol.14(4), pp.113-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1607-2960 ; E-ISSN: 1607-2960

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Amin Mahnam
  2. Sima Soltani

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...