skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Rare Earths xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and permanent magnetic properties of SmFex (x=3–8) melt spun ribbons during heat treatment

Luo, Yang ; Yu, Dunbo ; LI, Hongwei ; Zhuang, Weidong ; Mao, Yongjun ; Chen, Xiaoxia ; LI, Kuoshe ; Liu, Yuchao

Journal of Rare Earths, October 2014, Vol.32(10), pp.960-964 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0721 ; DOI: 10.1016/S1002-0721(14)60169-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Heat-Treatment Process on Properties of Rare Earth Mg-Based System Hydrogen Storage Alloys with AB 3-Type

Ying, Wang ; Qiyun, Lu ; Neng, Peng ; Fangming, Xiao ; Renheng, Tang

Journal of Rare Earths, 2006, Vol.24(1), pp.340-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0721 ; DOI: 10.1016/S1002-0721(07)60396-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homogenization heat treatment of Mg-7.68Gd-4.88Y-1.32Nd-0.63Al-0.05Zr alloy

Zhang, Guodong ; LI, Xinggang ; MA, Minglong ; LI, Yongjun ; Shi, Guoliang ; Yuan, Jiawei ; Zhang, Kui

Journal of Rare Earths, May 2014, Vol.32(5), pp.445-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0721 ; DOI: 10.1016/S1002-0721(14)60092-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Rare Earth Elements on Anisotropy and Microstructure of Al-Li Alloy 2195 Sheets

Yue, Xu ; Jiping, Geng ; Yufeng, Liu

Journal of Rare Earths, 2006, Vol.24(6), pp.793-796 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0721 ; DOI: 10.1016/S1002-0721(07)60031-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of praseodymium on catalytic graphitization of furan resin carbon

Yi, Shoujun ; Chen, Jinhua ; Xiao, Xiong ; Liu, Lu ; Fan, Zhen

Journal of Rare Earths, 2010, Vol.28(1), pp.69-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0721 ; DOI: 10.1016/S1002-0721(09)60053-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of rare earth on the microstructure and age hardening response of indirect-extruded Mg-5Sn-4Zn alloy

Cheng, Weili ; Park, S S ; Tang, Weineng ; You, B S ; Koo, B H

Journal of Rare Earths, 2010, Vol.28(5), pp.785-789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0721 ; DOI: 10.1016/S1002-0721(09)60201-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic parameters of Tb-Dy-Fe giant magnetostrictive alloy

Bai, Xiabing ; Jiang, Chengbao

Journal of Rare Earths, 2010, Vol.28(1), pp.104-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0721 ; DOI: 10.1016/S1002-0721(09)60061-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on characteristics of Ni-W-B composites containing CeO2 nano-particles prepared by pulse electrodeposition

Wang, Junli ; Xu, Ruidong ; Zhang, Yuzhi

Journal of Rare Earths, January 2012, Vol.30(1), pp.43-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0721 ; DOI: 10.1016/S1002-0721(10)60636-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xu, Ruidong
  2. Renheng, Tang
  3. LI, Hongwei
  4. Zhang, Kui
  5. Yi, Shoujun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...