skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Public Mental Health xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influences on diagnosis and treatment of eating disorders among minority ethnic people in the UK

Chowbey, Punita ; Salway, Sarah ; Ismail, Mubarak

Journal of Public Mental Health, 22 June 2012, Vol.11(2), pp.54-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-5729 ; DOI: 10.1108/17465721211236363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tackling race inequalities: community development, mental health and diversity

Thomas, Philip ; Seebohm, Patience ; Henderson, Paul ; Munn-Giddings, Carol ; Yasmeen, Salma

Journal of Public Mental Health, 01 June 2006, Vol.5(2), pp.13-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-5729 ; DOI: 10.1108/17465729200600014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Salway, Sarah
  2. Ismail, Mubarak
  3. Sarah Salway
  4. Chowbey, Punita
  5. Munn-Giddings, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...