skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, S.H. xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Psychosomatic Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing profile of anorexia nervosa at the Toronto Programme for Eating Disorders

Krüger, S ; Mcvey, G ; Kennedy, S H

Journal of psychosomatic research, December 1998, Vol.45(6), pp.533-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3999 ; PMID: 9859855 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obsessive compulsiveness and physical activity in anorexia nervosa and high-level exercising

Davis, C ; Kennedy, S H ; Ralevski, E ; Dionne, M ; Brewer, H ; Neitzert, C ; Ratusny, D

Journal of psychosomatic research, November 1995, Vol.39(8), pp.967-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3999 ; PMID: 8926606 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depression in anorexia nervosa and bulimia nervosa: discriminating depressive symptoms and episodes

Kennedy, S H ; Kaplan, A S ; Garfinkel, P E ; Rockert, W ; Toner, B ; Abbey, S E

Journal of psychosomatic research, October 1994, Vol.38(7), pp.773-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3999 ; PMID: 7877132 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, S H
  2. Kennedy, Sidney H
  3. Kennedy, Sh
  4. Kennedy, S
  5. Dionne, Michelle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...