skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Production and Operations Management xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Decision Support System for evaluation and prioritization, the import risks to manage the effects of sanctions on Iran (Case Study: Farabi Pharmaceutical Company)

Bahram Izadi ; Mahbobeh Shafie

Journal of Production and Operations Management, 01 April 2018, Vol.9(1), pp.79-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-6409 ; E-ISSN: 2423-6950 ; DOI: 10.22108/jpom.2018.92395.0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mahbobeh Shafie
  2. Bahram Izadi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...