skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: War xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Politics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domestic Audiences and Strategic Interests

Clare, Joe

The Journal of Politics, 2007, Vol.69(3), pp.732-745 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3816 ; E-ISSN: 1468-2508 ; DOI: 10.1111/j.1468-2508.2007.00571.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assuming the Costs of War: Events, Elites, and American Public Support for Military Conflict

Berinsky, Adam J

The Journal of Politics, 2007, Vol.69(4), pp.975-997 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3816 ; E-ISSN: 1468-2508 ; DOI: 10.1111/j.1468-2508.2007.00602.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebuilding the Foundations of Offense-Defense Theory

Biddle, Stephen

The Journal of Politics, 01 August 2001, Vol.63(3), pp.741-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.1111/0022-3816.00086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...