skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Politics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Foreign Policy in Transition: Moscow's Retreat from Central America and the Caribbean, 1985-1992. (Book Review)

Katz, Mark N.

The Journal of Politics, 01 February 1994, Vol.56(1), pp.319-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.2307/2132382

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mark N. Katz
  2. Adams, Jan
  3. Katz, Mark N
  4. Katz, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...