skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: xxx: xxx xóa Năm xuất bản: Trước1988 xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Refugees xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Policy Analysis and Management (pre-1986) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Through A Glass Darkly: Cause and Effect in Refugee Resettlement Policies

Fass, Simon

Journal of Policy Analysis and Management (pre-1986), Fall 1985, Vol.5(1), p.119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02768739 ; E-ISSN: 15206688

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Through A Glass Darkly: Cause and Effect in Refugee Resettlement Policies

Fass, Simon

Journal of Policy Analysis and Management (pre-1986), Summer 1985, Vol.4(4), p.554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02768739 ; E-ISSN: 15206688

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...