skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Năm xuất bản: Trước1989 xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Physics F: Metal Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic relaxation in pre-annealed amorphous (fe 0.1 ni 0.35 co 0.55 ) 78 si 8 b 14

Zhang Yan Zhong

Journal of Physics F: Metal Physics, 1987, Vol.17(3), pp.767-777

ISSN: 0305-4608 ; E-ISSN: ; DOI: 10.1088/0305-4608/17/3/020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Astudy of the neel transition and the kondo-like effect of -fe-mn-si alloys

Zhang Yan Sheng

Journal of Physics F: Metal Physics, 1988, Vol.18(10), pp.L229-L235

ISSN: 0305-4608 ; E-ISSN: ; DOI: 10.1088/0305-4608/18/10/002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y.
  2. Xin, Miao Jian
  3. Zhong, Zhang Yan
  4. Zhang Yan Zhong
  5. Miao, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...