skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-symplectic structure of fully-nonlinear weakly-dispersive internal gravity waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 1, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1751-8113/49/31/31LT01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shallow water equations for large bathymetry variations

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier; Clamond, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 6, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1751-8113/44/33/332001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the multi-symplectic structure of the Serre-Green-Naghdi equations

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier; Clamond, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 23, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1751-8113/49/3/03LT01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Clamond, D
  2. Clamond, Didier
  3. Dutykh, Denys
  4. Dutykh, D.
  5. Chhay, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...