skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Graphical User Interface xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Physics: Conference Series xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arc sdk: a toolbox for distributed computing and data applications

Andersen, M Skou ; Cameron, D ; Lindemann, J

Journal of Physics: Conference Series, 2014, Vol.513(3), p.032015 (5pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: 10.1088/1742-6596/513/3/032015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An automated haxpes measurement system with user-friendly gui for r4000-10 kev at bl46xu in spring-8

Oji, H ; Matsumoto, T ; Cui, Y-T ; Son, J-Y

Journal of Physics: Conference Series, 2014, Vol.502(1), p.012005 (4pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: 10.1088/1742-6596/502/1/012005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cameron
  2. Cameron, D.
  3. Lindemann, J.
  4. Matsumoto
  5. Son, J.-Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...