skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Peace Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanitarian Law in Armed Conflict: The Role of International Nongovernmental Organizations

Weissbrodt, David

Journal of Peace Research, September 1987, Vol.24(3), pp.297-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338702400309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanitarian law in armed conflict the role of international nongovernmental organizations

Weissbrodt, David

Journal of peace research, 1987, pp.297-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanitarian law in armed conflict ; the role of international nongovernmental organizations

Weissbrodt, David

Journal of peace research, 1987, Vol. 24, no. 3, pp.297-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...