skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Parallel and Distributed Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secure message transmission in asynchronous networks

Choudhury, Ashish ; Patra, Arpita ; Ashwinkumar, B.V. ; Srinathan, Kannan ; Pandu Rangan, C.

Journal of Parallel and Distributed Computing, 2011, Vol.71(8), pp.1067-1074 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-7315 ; DOI: 10.1016/j.jpdc.2011.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ScienceDirect Journals (Elsevier)  (1)
  2. Elsevier (CrossRef)  (1)
  3. OneFile (GALE)  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...