skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Alloys xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Nuclear Materials xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase stability and microstructures of high entropy alloys ion irradiated to high doses

Xia, Songqin ; Gao, Michael C ; Yang, Tengfei ; Liaw, Peter K ; Zhang, Yong

Journal of Nuclear Materials, November 2016, Vol.480, pp.100-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3115 ; E-ISSN: 1873-4820 ; DOI: 10.1016/j.jnucmat.2016.08.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yang, Tengfei
  2. Gao, MC
  3. Zhang, Y
  4. Yang, Tf
  5. Gao, Michael C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...