skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nordic Journal of Music Therapy xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Music Therapy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward Understanding Music Therapy as a Recovery-Oriented Practice within Mental Health Care: A Meta-Synthesis of Service Users' Experiences

Solli, Hans Petter ; Rolvsjord, Randi ; Borg, Marit

Journal of music therapy, 2013, Vol.50(4), pp.244-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2917 ; PMID: 25014667 Version:1 ; DOI: 10.1093/jmt/50.4.244

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rolvsjord, R
  2. Solli, Hans Petter
  3. Rolvsjord, Randi
  4. Borg, M.
  5. Borg, Marit

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...