skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Molecular and Cellular Cardiology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letter to the Editor: Re-evaluation of Heart Failure in Transgenic Mice with Impaired SR Ca2+Release

Sato, Yoji ; Schmidt, Albrecht G ; Kiriazis, Helen ; Hoit, Brian D. ; Kranias, Evangelia G.

Journal of Molecular and Cellular Cardiology, September 2001, Vol.33(9), pp.1757-1759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2828 ; DOI: 10.1006/jmcc.2001.1430

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymorphic SERCA2a variants do not account for inter-individual differences in phospholamban-SERCA2a interactions in human heart failure

Schmidt, Albrecht G. ; Haghighi, Kobra ; Frank, Beate ; Pater, Luke ; Dorn, Gerald W. ; Walsh, Richard A. ; Kranias, Evangelia G.

Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 2003, Vol.35(7), pp.867-870 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2828 ; DOI: 10.1016/S0022-2828(03)00111-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Simvastatin suppresses inflammation and preserves myocardial function after coronary microembolisation in rabbits
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simvastatin suppresses inflammation and preserves myocardial function after coronary microembolisation in rabbits

Post, Heiner ; Schmidt, Albrecht ; Schmitto, Jan ; Schultz, Georg ; Waldmann-Beushausen, Regina ; Dörge, Hilmar ; Pieske, Burkert

Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 06/2007, Vol.42(6), S, p.S202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222828 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.yjmcc.2007.03.612

Toàn văn sẵn có

4
Letter to the Editor: Re-evaluation of Heart Failure in Transgenic Mice with Impaired SR Ca2+Release
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letter to the Editor: Re-evaluation of Heart Failure in Transgenic Mice with Impaired SR Ca2+Release

Sato, Yoji ; Schmidt, Albrecht G ; Kiriazis, Helen ; Hoit, Brian D. ; Kranias, Evangelia G.

Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 09/2001, Vol.33(9), pp.1757-1759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222828 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1006/jmcc.2001.1430

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiac-specific Overexpression of Calsequestrin Results in Left Ventricular Hypertrophy, Depressed Force–frequency Relation and Pulsus Alternans In Vivo

Schmidt, Albrecht G ; Kadambi, Vivek J ; Ball, Nancy ; Sato, Yoji ; Walsh, Richard A ; Kranias, Evangelia G ; Hoit, Brian D

Journal of Molecular and Cellular Cardiology, September 2000, Vol.32(9), pp.1735-1744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2828 ; DOI: 10.1006/jmcc.2000.1209

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simvastatin suppresses inflammation and preserves myocardial function after coronary microembolisation in rabbits

Post, Heiner ; Schmidt, Albrecht ; Schmitto, Jan ; Schultz, Georg ; Waldmann-Beushausen, Regina ; Dörge, Hilmar ; Pieske, Burkert

Journal of Molecular and Cellular Cardiology, June 2007, Vol.42(6), pp.S202-S202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2828 ; DOI: 10.1016/j.yjmcc.2007.03.612

Toàn văn sẵn có

7
Cardiac-specific Overexpression of Calsequestrin Results in Left Ventricular Hypertrophy, Depressed Force–frequency Relation and Pulsus Alternans In Vivo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiac-specific Overexpression of Calsequestrin Results in Left Ventricular Hypertrophy, Depressed Force–frequency Relation and Pulsus Alternans In Vivo

Schmidt, Albrecht G ; Kadambi, Vivek J ; Ball, Nancy ; Sato, Yoji ; Walsh, Richard A ; Kranias, Evangelia G ; Hoit, Brian D

Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 09/2000, Vol.32(9), pp.1735-1744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222828 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1006/jmcc.2000.1209

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kranias, Evangelia G.
  2. Schmidt, Albrecht G
  3. Sato, Yoji
  4. Kranias, E G
  5. Walsh, Richard A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...