skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Yao, Y. xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Molecular Structure xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, reactivity and structural characterization of linked bis(amidinate) ytterbium complexes.(Report)

Wang, Junfeng ; Yao, Yingming ; Cheng, Jinlei ; Pang, Xing' An ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Journal of Molecular Structure, May 31, 2005, Vol.743(1-3), p.229(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2860

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon-bridged biphenolate lanthanide complexes: synthesis and their catalytic activity for the Diels-Alder reaction

Xu, Xiaoping ; Ma, Mengtao ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Journal of Molecular Structure, May 31, 2005, Vol.743(1-3), p.163(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2860

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and X-ray crystal structures of amine bis(phenolate) lanthanide complexes containing alkali metal cation

Ma, Mengtao ; Xu, Xiaoping ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Journal of Molecular Structure, 2005, Vol.740(1), pp.69-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2860 ; DOI: 10.1016/j.molstruc.2004.12.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shen, Qi
  2. Zhang, Yong
  3. Zhang, Y
  4. Yao, Y.
  5. Yao, Yingming

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...