skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Ngôn ngữ: French xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RBApp: Creation and Patterns of Use of an Educational Mobile Application for Radiobiology Calculations in Radiation Therapy

Tsang, Derek S ; Townsend, Christopher ; Cao, Xingshan ; Szumacher, Ewa

Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences, June 2015, Vol.46(2), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1939-8654 ; E-ISSN: 1876-7982 ; DOI: 10.1016/j.jmir.2015.03.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cao, X.
  2. Tsang, Derek S
  3. Cao, Xingshan
  4. Townsend, C.
  5. Szumacher, Ewa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...