skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Medical Case Reports xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diffuse bronchiolitis pattern on a computed tomography scan as a presentation of pulmonary tumor thrombotic microangiopathy: a case report

Guimarães, Marcos Duarte ; Almeida, Maria Fernanda Arruda ; Brelinger, André ; Barbosa, Paula Nicole ; Chojniak, Rubens ; Gross, Jefferson Luiz

Journal of medical case reports, 12 December 2011, Vol.5, pp.575 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1752-1947 ; PMID: 22151903 Version:1 ; DOI: 10.1186/1752-1947-5-575

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diffuse bronchiolitis pattern on a computed tomography scan as a presentation of pulmonary tumor thrombotic microangiopathy: a case report.(Case study)

Guimaraes, Marcos Duarte ; Almeida, Maria Fernanda Arruda ; Brelinger, Andre ; Barbosa, Paula Nicole ; Chojniak, Rubens ; Gross, Jefferson Luiz

Journal of Medical Case Reports, Dec 12, 2011, Vol.5, p.575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1752-1947

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diffuse bronchiolitis pattern on a computed tomography scan as a presentation of pulmonary tumor thrombotic microangiopathy: a case report.(Case study)

Guimaraes, Marcos Duarte ; Almeida, Maria Fernanda Arruda ; Brelinger, Andre ; Barbosa, Paula Nicole ; Chojniak, Rubens ; Gross, Jefferson Luiz

Journal of Medical Case Reports, Dec 12, 2011, Vol.5, p.575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1752-1947

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...