skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Medical Case Reports xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first three-dimensional visualization of a thrombus in transit trapped between the leads of a permanent dual-chamber pacemaker: a case report.(Case study)

Maagh, Petra ; Butz, Thomas ; Ziegler, Andreas ; Meissner, Axel ; Prull, Magnus W. ; Trappe, Hans - J

Journal of Medical Case Reports, Nov 11, 2010, Vol.4, p.359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1752-1947

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first three-dimensional visualization of a thrombus in transit trapped between the leads of a permanent dual-chamber pacemaker: a case report.(Case study)

Maagh, Petra ; Butz, Thomas ; Ziegler, Andreas ; Meissner, Axel ; Prull, Magnus W. ; Trappe, Hans - J

Journal of Medical Case Reports, Nov 11, 2010, Vol.4, p.359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1752-1947

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Health Reference Center Academic (Gale)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ziegler, Andreas
  2. Trappe, Hans - J
  3. Meissner, Axel
  4. Maagh, Petra
  5. Butz, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...