skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal Of Materials Science xóa Tất cả các phiên bản Li, Y. xóa Tất cả các phiên bản Journal of Materials Science (USA) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical states of oxygen implanted in SUS 304 stainless steel and pure metals studied by in situ XPS using synchrotron radiation

Li, Y. ; Baba, Y. ; Sekiguchi, T.

Journal of Materials Science, 2000, Vol.35(24), pp.6123-6130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1023/A:1026792103075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baba , Y.
  2. Li , Y.
  3. Sekiguchi , T.
  4. Li, Y.
  5. Sekiguchi, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...