skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Jones, H. xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Materials Science (UK) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DO 22 to L1 2 transition in intermetallic systems

Prakash, U. ; Buckley, R. ; Jones, H. ; Sellars, C.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(8), pp.2001-2004 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01117910

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The wettability of silicon carbide by liquid aluminium: the effect of free silicon in the carbide and of magnesium, silicon and copper alloy additions to the aluminium

Han, Do ; Jones, H. ; Atkinson, H.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(10), pp.2654-2658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00356199

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jones, H
  2. Buckley, R. A.
  3. Han, D-S
  4. Sellars, C. M.
  5. Prakash, U

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...