skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal Of Materials Science xóa Tất cả các phiên bản Li, Y. xóa Tất cả các phiên bản Journal of Materials Science (UK) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain refinement and microstructural effects on mechanical and tribological behaviours of Ti and B modified aluminium bronze

Li, Yuanyuan ; Ngai, T.

Journal of Materials Science, 1996, Vol.31(20), pp.5333-5338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01159301

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of corrosion products formed on a rapidly solidified Mg based EA55RS alloy

Li, Y. ; Lin, J. ; Loh, F. ; Tan, K. ; Jones, H.

Journal of Materials Science, 1996, Vol.31(15), pp.4017-4023 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00352663

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of a nanophase, whisker-reinforced, ceramic/metal composite by electrochemical infiltration

Lee, T. ; Sheppard, K. ; Li, Y. ; Gallois, B.

Journal of Materials Science, 1996, Vol.31(24), pp.6555-6563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00356262

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Easy glass formation in magnesium-based Mg-Ni-Nd alloys

Li, Y. ; Liu, H. ; Jones, H.

Journal of Materials Science, 1996, Vol.31(7), pp.1857-1863 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00372200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and properties of a Fe-C-Cu-MoS 2 alloy prepared by laser sintering

Hu, Jiandong ; Li, Yulong ; Li, Zhang ; Bu, Xianzhang ; Wang, Lichun

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(10), pp.2664-2668 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00356201

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (5)
  2. Springer (CrossRef)  (5)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Y
  2. Jones, H
  3. Li, Y.Q.
  4. Ngai, T.L.
  5. Loh, F.C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...