skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang, Jing xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Materials Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-temperature deformation behavior of Cu–6.0Ni–1.0Si–0.5Al–0.15 Mg–0.1Cr alloy

Lei, Qian ; Li, Zhou ; Wang, Jing ; Li, Si ; Zhang, Liang ; Dong, Qiyi

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(16), pp.6034-6042 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6511-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dielectric relaxations and phase-transition-like behavior in SmAl[O.sub.3] ceramics at high temperatures

Lei, Changmei ; Wang, Chunchang ; Li, Teng ; Wang, Guojing ; Sun, Xiaohong ; Liu, Lina ; Wang, Jing

Journal of Materials Science, Oct 15, 2013, Vol.48(20), p.7294(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile synthesis of 3D reduced graphene oxide and its polyaniline composite for super capacitor application

Tang, Wei ; Peng, Li ; Yuan, Chunqiu ; Wang, Jian ; Mo, Shenbin ; Zhao, Chunyan ; Yu, Youhai ; Min, Yonggang ; Epstein, Arthur J.

Synthetic Metals, April 2015, Vol.202, pp.140-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-6779 ; DOI: 10.1016/j.synthmet.2015.01.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation on rolling texture transition in copper preprocessed by equal channel angular pressing

Jiang, Yao ; Zhu, Rong ; Wang, Jing ; You, Ze

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(12), pp.5609-5624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-016-9862-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analytical approach and experimental confirmation of dislocation-twin boundary interactions in titanium.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Zhang, Yue ; Dong, Zhao Shi ; Wang, Jing Tao ; Liu, Jin Qiang ; Gao, Nong ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4476(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The thiophene derivative with ferricyanide end group and its polymers: synthesis and electrochromic performance

Wang, Jing ; Yan, Han ; Lu, Yun

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(21), pp.6920-6925 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9242-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct fabrication of [La.sub.0.7][Sr.sub.0.3]Fe[O.sub.3] nanofibers with tunable hollow structures by electrospinning and their gas sensing properties

Yao, Peng-Jun ; Wang, Jing ; Qiao, Qiao ; Du, Hai-Ying

Journal of Materials Science, Feb 1, 2015, Vol.50(3), p.1338(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8694-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of modified MWCNTs-doped PANI nanorods by oxygen plasma and their ammonia-sensing properties

Du, Hai-Ying ; Wang, Jing ; Yao, Peng-Jun ; Hao, Yu-Wen ; Li, Xiao-Gan

Journal of Materials Science, May 1, 2013, Vol.48(9), p.3597(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7157-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Jing
  2. Wang, J.
  3. Du, Hai-Ying
  4. Qiao, Qiao
  5. Wang, Jing Tao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...