skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Chủ đề: Alloys xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Materials Science, JMS xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-pressure homogenization treatment of Al–Zn–Mg–Cu aluminum alloy

Hai, Li ; Dahu, Cao ; Zhixiu, Wang ; Ziqiao, Zheng

Journal of Materials Science, 2008, Vol.43(5), pp.1583-1586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-007-2346-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis by ball milling and characterization of Al-Zn alloys.(Author abstract)

Iqbal, M. ; Shaikh, M. A. ; Akhter, J. I. ; Ahmad, M. ; Akhtar, M. ; Moughal, M. J.

Journal of Materials Science, July, 2004, Vol.39(13), p.4255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of mechanical properties of lead-free solders for electronic packaging

Ma, Hongtao ; Suhling, Jeffrey

Journal of Materials Science, 2009, Vol.44(5), pp.1141-1158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-008-3125-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of supercooling and cooling rate on the microstructure of Cu--Co--Fe alloys.(Author abstract)

Munitz, A. ; Bamberger, A. M. ; Wannaparhun, S. ; Abbaschian, R.

Journal of Materials Science, May, 2006, Vol.41(10), p.2749 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of cobalt--nickel alloy nanowires.(Report)

Talapatra, S. ; Tang, X. ; Padi, M. ; Kim, T. ; Vajtai, R. ; Sastry, G. V. S. ; Shima, M. ; Deevi, S. C. ; Ajayan, P. M.

Journal of Materials Science, May, 2009, Vol.44(9), p.2271(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new trends in fabrication of bulk nanostructured materials by SPD processing.(Author abstract)

Valiev, R. Z.

Journal of Materials Science, March, 2007, Vol.42(5), p.1483(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shima, M.
  2. Padi, M.
  3. Kim, T.
  4. Vajtai, R.
  5. Talapatra, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...