skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Management Information Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting Collaboration Technology Use: Integrating Technology Adoption and Collaboration Research

Brown, Susan A ; Dennis, Alan R ; Venkatesh, Viswanath

Journal of Management Information Systems, 01 October 2010, Vol.27(2), pp.9-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-1222 ; E-ISSN: 1557-928X ; DOI: 10.2753/MIS0742-1222270201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging Group E-Learning in Virtual Worlds

Franceschi, Katherine ; Lee, Ronald M ; Zanakis, Stelios H ; Hinds, David

Journal of Management Information Systems, 01 July 2009, Vol.26(1), pp.73-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-1222 ; E-ISSN: 1557-928X ; DOI: 10.2753/MIS0742-1222260104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating Anthropomorphic Product Recommendation Agents: A Social Relationship Perspective to Designing Information Systems

Qiu, Lingyun ; Benbasat, Izak

Journal of Management Information Systems, 01 April 2009, Vol.25(4), pp.145-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-1222 ; E-ISSN: 1557-928X ; DOI: 10.2753/MIS0742-1222250405

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Individualism-Collectivism, Social Presence, and Group Diversity on Group Decision Making Under Majority Influence

Zhang, Dongsong ; Lowry, Paul Benjamin ; Zhou, Lina ; Fu, Xiaolan

Journal of Management Information Systems, 01 May 2007, Vol.23(4), pp.53-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-1222 ; E-ISSN: 1557-928X ; DOI: 10.2753/MIS0742-1222230404

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, Ronald M
  2. Brown, Susan A
  3. Franceschi, Katherine
  4. Fu, Xiaolan
  5. Zhang, Dongsong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...