skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Learning Disabilities xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining Predictive Validity of Oral Reading Fluency Slope in Upper Elementary Grades Using Quantile Regression

Cho, Eunsoo ; Capin, Philip ; Roberts, Greg ; Vaughn, Sharon

Journal of Learning Disabilities, November 2018, Vol.51(6), pp.565-577 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2194 ; E-ISSN: 1538-4780 ; DOI: 10.1177/0022219417719887

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advancing Stage 2 Research on Measures for Monitoring Kindergarten Reading Progress

Clemens, Nathan H ; Soohoo, Michelle M ; Wiley, Colby P ; Hsiao, Yu-Yu ; Estrella, Ivonne ; Allee-Smith, Paula J ; Yoon, Myeongsun

Journal of Learning Disabilities, January 2018, Vol.51(1), pp.85-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2194 ; E-ISSN: 1538-4780 ; DOI: 10.1177/0022219416688171

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do More Boys Than Girls Have Reading Problems?

Wheldall, Kevin ; Limbrick, Lisa

Journal of Learning Disabilities, September 2010, Vol.43(5), pp.418-429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2194 ; E-ISSN: 1538-4780 ; DOI: 10.1177/0022219409355477

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Identification of Reading Disabilities within an RTI Framework

Catts, Hugh W ; Nielsen, Diane Corcoran ; Bridges, Mindy Sittner ; Liu, Yi Syuan ; Bontempo, Daniel E

Journal of Learning Disabilities, June 2015, Vol.48(3), p.281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2194 ; E-ISSN: 1538-4780 ; DOI: 10.1177/0022219413498115

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the Effects of Linking Student Performance and Progression in a Tier 2 Kindergarten Reading Intervention

Simmons, Deborah C ; Kim, Minjung ; Kwok, Oi-Man ; Coyne, Michael D ; Simmons, Leslie E ; Oslund, Eric ; Fogarty, Melissa ; Hagan-Burke, Shanna ; Little, Mary E ; Rawlinson, D'Ann

Journal of Learning Disabilities, 2015, Vol.48(3), p.255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2194 ; E-ISSN: 1538-4780 ; DOI: 10.1177/0022219413497097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring Early First-Grade Reading Progress: A Comparison of Two Measures

Clemens, Nathan H ; Shapiro, Edward S ; Wu, Jiun-Yu ; Taylor, Aaron B ; Caskie, Grace L

Journal of Learning Disabilities, 2014, Vol.47(3), p.254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2194 ; E-ISSN: 1538-4780 ; DOI: 10.1177/0022219412454455

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

QRAC-the-Code: A Comprehension Monitoring Strategy for Middle School Social Studies Textbooks

Berkeley, Sheri ; Riccomini, Paul J

Journal of Learning Disabilities, 2013, Vol.46(2), p.154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2194 ; E-ISSN: 1538-4780 ; DOI: 10.1177/0022219411409412

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching Students with LD to Use Diagrams to Solve Mathematical Word Problems

van Garderen, Delinda

Journal of Learning Disabilities, 2007, Vol.40(6), p.540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2194 ; E-ISSN: 1538-4780

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of Explanation as an Indicator of Fraction Magnitude Understanding

Foreman-Murray, Lindsay ; Fuchs, Lynn

Journal of Learning Disabilities, Mar 2019, pp.181-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222194 ; E-ISSN: 15384780 ; DOI: 10.1177/0022219418775120

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Clemens, Nathan H
  2. Yoon, Myeongsun
  3. Liu, Yi Syuan
  4. Foreman-Murray, Lindsay
  5. Vaughn, Sharon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...