skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Latinx Psychology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New, More Inclusive Name: The Journal of Latinx Psychology

Cardemil, Esteban V. ; Millán, Fred ; Aranda, Elizabeth

Journal of Latinx Psychology, 2019, Vol.7(1), pp.1-5

ISSN: 2578-8086 ; E-ISSN: 2578-8094 ; DOI: 10.1037/lat0000129

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cardemil, Esteban V.
  2. Aranda, Elizabeth
  3. Millán, Fred

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...