skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Năm xuất bản: 1987đến1997 xóa Nhan đề tạp chí: Journal of International Society of Life Information Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on Effects of Music on Physical Condition and Complaints
音楽刺激前後における体内感覚変化の評価の試み

田代, 学 ; 石崎, 博之 ; 藤原, 竹彦 ; 伊藤, 正敏 ; 小坂, 陽一 ; 斉藤, 留美子 ; Tashiro, Manabu ; Ishizaki, Hiroyuki ; Fujiwara, Takehiko ; Itoh, Masatoshi ; Kosaka, Youichi ; Saito, Rumiko

Journal of International Society of Life Information Science, 1997, Vol.15(1), pp.176-182

ISSN: 1341-9226 ; DOI: 10.18936/islis.15.1_176

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report on Autonomic Nervous System Changes and Pain Reduction Evinced by Patients Adminitered External Ki Therapy with Alpha Wave 1/f Music
α波1/fのゆらぎミュージックによる外気治療の自律神経変化と疼痛改善に関する報告

西本, 真司 ; Nishimoto, Shinji

Journal of International Society of Life Information Science, 1996, Vol.14(2), pp.259-265

ISSN: 1341-9226 ; DOI: 10.18936/islis.14.2_259

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Itoh, Masatoshi
  2. 石崎博之
  3. 西本, 真司
  4. 斉藤, 留美子
  5. 小坂陽一

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...