skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 64  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Insurance Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary Sjögren's Syndrome White Matter Changes and Cognitive Dysfunction

Dess, Mary ; Heidenreich, Wayne F

Journal of insurance medicine (New York, N.Y.), 2016, Vol.46(1), pp.27-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; PMID: 27562110 Version:1 ; DOI: 10.17849/0743-6661-46.1.27

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regular Expressions: The Build Study Vignette

Wesley, David

Journal of insurance medicine (New York, N.Y.), 2016, Vol.46(1), pp.20-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; PMID: 27562109 Version:1 ; DOI: 10.17849/0743-6661-46.1.20

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2014 CRL Blood Pressure Study of Life Insurance Applicants

Fulks, Michael ; Dolan, Vera F ; Stout, Robert L

Journal of insurance medicine (New York, N.Y.), 2015, Vol.45(1), pp.17-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; PMID: 27584805 Version:1 ; DOI: 10.17849/0743-6661-45.1.17

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alpha-1 Antitrypsin Deficiency

Williams, David S

Journal of insurance medicine (New York, N.Y.), 2015, Vol.45(3-4), pp.163-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; PMID: 27584924 Version:1 ; DOI: 10.17849/0743-6661-45.3.163

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

All-Cause Mortality for Diabetics or Individuals with Hyperglycemia Applying for Life Insurance

Freitas, Stephen A ; Mackenzie, Ross ; Wylde, David N ; Roudebush, Bradley T ; Bergstrom, Richard L ; Holowaty, J Carl ; Hart, Anna ; Rigatti, Steven J ; Gill, Stacy J

Journal of insurance medicine (New York, N.Y.), 2016, Vol.46(1), pp.2-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; PMID: 27562107 Version:1 ; DOI: 10.17849/0743-6661-46.1.2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unusual QRS Pattern in the Early Precordial Leads

Mackenzie, Ross

Journal of insurance medicine (New York, N.Y.), 2015, Vol.45(3-4), pp.159-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; PMID: 27584923 Version:1 ; DOI: 10.17849/0743-6661-45.3.159

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Wolf-Parkinson-White ECG Pattern - Assessing the Mortality Risk

Posan, Emoke

Journal of insurance medicine (New York, N.Y.), 2015, Vol.45(1), pp.48-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; PMID: 27584809 Version:1 ; DOI: 10.17849/0743-6661-45.1.48

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
INSTRUCTIONS TO AUTHORS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

Journal of Insurance Medicine, 01/2015, Vol.45(1), pp.67-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17849/0743-6661-45.1.67

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflex Testing for Carbohydrate-Deficient Transferrin (CDT) in Insurance Applicants with Elevated High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL)

Singh, Gurmukh

Journal of insurance medicine (New York, N.Y.), 2015, Vol.45(1), pp.42-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; PMID: 27584808 Version:1 ; DOI: 10.17849/0743-6661-45.1.42

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JIM Reading List

Journal of insurance medicine (New York, N.Y.), 2015, Vol.45(3-4), pp.166-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; PMID: 27584925 Version:1 ; DOI: 10.17849/0743-6661-45.3.166

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
IN THIS ISSUE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IN THIS ISSUE

Journal of Insurance Medicine, 01/2015, Vol.45(3-4), pp.129-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17849/0743-6661-45.3.129

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JIM Reading List

Journal of insurance medicine (New York, N.Y.), 2015, Vol.45(1), pp.61-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; PMID: 27584811 Version:1 ; DOI: 10.17849/0743-6661-45.1.61

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydatid Cysts of the Lung and Liver

Williams, David S

Journal of insurance medicine (New York, N.Y.), 2015, Vol.45(1), pp.58-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; PMID: 27584810 Version:1 ; DOI: 10.17849/0743-6661-45.1.58

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mortality and Risk Stratification of HIV Infected Individuals

Heltemes, Bradley R

Journal of insurance medicine (New York, N.Y.), 2015, Vol.45(3-4), pp.142-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; PMID: 27584921 Version:1 ; DOI: 10.17849/0743-6661-45.3.142

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Choroidal Nevi

Williams, David S

Journal of insurance medicine (New York, N.Y.), 2016, Vol.46(1), pp.34-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; PMID: 27562111 Version:1 ; DOI: 10.17849/0743-6661-46.1.34

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Mortality and Risk Factors for Death among US Supreme Court Justices (1789-2013)

Reynolds, Robert J ; Kush, Scott J ; Day, Steven M ; Vachon, Pierre

Journal of insurance medicine (New York, N.Y.), 2015, Vol.45(1), pp.9-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; PMID: 27584804 Version:1 ; DOI: 10.17849/0743-6661-45.1.9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
IN THIS ISSUE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IN THIS ISSUE

Journal of Insurance Medicine, 01/2016, Vol.46(1), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17849/0743-6661-46.1.1

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing the "Normal Range" for Blood Pressure from 140/90 to 130/Any Improves Risk Assessment

Fulks, Michael ; Stout, Robert L ; Dolan, Vera F

Journal of insurance medicine (New York, N.Y.), 2015, Vol.45(1), pp.28-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; PMID: 27584806 Version:1 ; DOI: 10.17849/0743-6661-45.1.28

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mortality and Disease Prevalence among the Oldest Old

Wesley, David

Journal of insurance medicine (New York, N.Y.), 2015, Vol.45(1), pp.6-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; PMID: 27584803 Version:1 ; DOI: 10.17849/0743-6661-45.1.6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transitioning from a Paper-based to an Electronic Version of the Journal of Insurance Medicine

Mackenzie, Ross

Journal of insurance medicine (New York, N.Y.), 2015, Vol.45(1), pp.3-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6661 ; PMID: 27584802 Version:1 ; DOI: 10.17849/0743-6661-45.1.3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 64  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mackenzie, Ross
  2. Williams, David S.
  3. MacKenzie, R.
  4. National Library of Medicine
  5. Rigatti, Steven J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...