skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Insect Conservation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study design and mark-recapture estimates of dispersal: a case study with the endangered damselfly Coenagrion mercuriale

Hassall, Christopher ; Thompson, David

Journal of Insect Conservation, 2012, Vol.16(1), pp.111-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1366-638X ; E-ISSN: 1572-9753 ; DOI: 10.1007/s10841-011-9399-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental noise reduces predation rate in an aquatic invertebrate

Villalobos-Jiménez, Giovanna ; Dunn, Alison ; Hassall, Christopher

Journal of Insect Conservation, 2017, Vol.21(5), pp.839-847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1366-638X ; E-ISSN: 1572-9753 ; DOI: 10.1007/s10841-017-0023-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hassall, C
  2. Hassall, Christopher
  3. Thompson, D
  4. Thompson, David
  5. Thompson, Dj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...