skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Information Technology Management xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Investigation into the Portal Content Universality of 5 Big Municipalities in Iran: A multi Case Study

Shahin Ghasemi ; Somayyeh Bakhshandeh ; Parvaneh Komijani

Journal of Information Technology Management, 01 September 2014, Vol.6(3), pp.455-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-5893 ; E-ISSN: 2423-5059 ; DOI: 10.22059/jitm.2014.51673

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and Development of Decision Support System for Ranking Rapid Prototyping Techniques and Selecting the Best Technique in Automobile Industry

Taghavifard Taghavifard ; Pooti Pooti

Journal of Information Technology Management, 01 July 2013, Vol.5(2), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-5893 ; E-ISSN: 2423-5059 ; DOI: 10.22059/jitm.2013.36525

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pooti Pooti
  2. Somayyeh Bakhshandeh
  3. Parvaneh Komijani
  4. Taghavifard Taghavifard
  5. Shahin Ghasemi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...