skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Information Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approaches to User-Based Studies in Information Seeking and Retrieval: A Sheffield Perspective

Beaulieu, Micheline

Journal of Information Science, August 2003, Vol.29(4), pp.239-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5515 ; E-ISSN: 1741-6485 ; DOI: 10.1177/01655515030294002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization in information retrieval: a three-level analysis

Song, Min

Journal of Information Science, February 2000, Vol.26(1), pp.3-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5515 ; E-ISSN: 1741-6485 ; DOI: 10.1177/016555150002600101

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of users’ performance and satisfaction with the Web of Science IR interface

Ahmed, S. M. Zabed ; Mcknight, Cliff ; Oppenheim, Charles

Journal of Information Science, October 2004, Vol.30(5), pp.459-468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5515 ; E-ISSN: 1741-6485 ; DOI: 10.1177/0165551504047018

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ahmed, S.M.Z.
  2. Song, M
  3. Zabed Ahmed, S.M.
  4. Oppenheim, Charles
  5. Oppenheim, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...