skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Historical Geography xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

HildaKeanPhilipHowellThe Routledge Companion to Animal-Human History2018RoutledgeAbingdon560 pages, £140 hardcover (Book Review)

Garlick, Ben

Journal of Historical Geography [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7488 ; DOI: 10.1016/j.jhg.2019.07.002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Garlick, Ben

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...