skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Năm xuất bản: 2010đến2015 xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Higher Education Policy and Management xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free to manage? A neo-liberal defence of academic freedom in British higher education

Miller, Brian

Journal of Higher Education Policy and Management, 04 March 2014, Vol.36(2), pp.143-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-080X ; E-ISSN: 1469-9508 ; DOI: 10.1080/1360080X.2013.861055

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's approach to the international market for higher education students: strategies and implications

Pan, Su-Yan

Journal of Higher Education Policy and Management, 01 June 2013, Vol.35(3), pp.249-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-080X ; E-ISSN: 1469-9508 ; DOI: 10.1080/1360080X.2013.786860

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pan, S.-Y.
  2. Miller, Brian
  3. Pan, Su-Yan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...