skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Heredity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetics of Plumage Color in the Gyrfalcon (): Analysis of the Melanocortin-1 Receptor Gene

Johnson, Jeff A ; Ambers, Angie D ; Burnham, Kurt K

Journal of Heredity, 2012, Vol. 103(3), pp.315-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1503 ; E-ISSN: 1465-7333 ; DOI: 10.1093/jhered/ess023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Range Expansion and Divergence among North American Prairie Grouse

Johnson, Jeff A

Journal of Heredity, 2008, 2008, Vol. 99(2), pp.165-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1503 ; E-ISSN: 1465-7333 ; DOI: 10.1093/jhered/esn002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Johnson, Jeff
  2. Johnson, J.A.
  3. Johnson, Ja
  4. Johnson, Jeff A.
  5. Burnham, K.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...