skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Hepatology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protective effect of S-adenosyl-l-methionine on liver damage induced by biliary obstruction in rats: a histological, ultrastructural and biochemical approach

Muriel, P ; Suarez, O R ; Gonzalez, P ; Zuñiga, L

Journal of hepatology, July 1994, Vol.21(1), pp.95-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-8278 ; PMID: 7963428 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepatic transport of bilirubin in rats with streptozotocin-induced diabetes

Tuñon, M J ; Gonzalez, P ; Garcia-Pardo, L A ; Gonzalez, J

Journal of hepatology, July 1991, Vol.13(1), pp.71-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-8278 ; PMID: 1833441 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gonzalez, P.
  2. Gonzalez, Paquita
  3. Muriel, P
  4. Zuñiga, Leonor
  5. Gonzalez, Patricia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...