skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Computer And Information Sciences xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Grid Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Preservation in Grids and Clouds: A Middleware Approach

Wittek, Peter ; Darányi, Sándor

Journal of Grid Computing, 2012, Vol.10(1), pp.133-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7873 ; E-ISSN: 1572-9184 ; DOI: 10.1007/s10723-012-9206-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wittek, P
  2. Wittek, Peter
  3. Darányi, S.
  4. Daranyi, S
  5. Darányi, Sándor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...