skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Löffler, Maarten xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Graph Algorithms and Applications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Drawing Graphs in the Plane with a Prescribed Outer Face and Polynomial Area
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drawing Graphs in the Plane with a Prescribed Outer Face and Polynomial Area

Chambers, Erin W. ; Eppstein, David ; Goodrich, Michael T. ; Löffler, Maarten

Journal of Graph Algorithms and Applications, 2012, Vol.16(2), pp.243-259 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1526-1719 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7155/jgaa.00257

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chambers, E.W.
  2. Löffler, Maarten
  3. Goodrich, M.T.
  4. Löffler, M.
  5. Chambers, Erin

theo chủ đề:

  1. Mathematics

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...